حفظ و صیانت از اطلاعات شما نزد فروشگاه ما تضمین می شود و جز در موارد تخلفات قانونی، به هیچ وجه در اختیار اشخاص حقیقی، حقوقی و یا نهادهای دولتی قرار نخواهد گرفت.